Support: +31 (0)43 450 0070

Contact |

64Bits Webhosting

Acceptabel gebruik

Deze pagina bevat een beschrijving van het soort activiteiten die niet zijn toegestaan op het netwerk van SystemDeveloper.NL / 64Bits Webhosting

Misbruik

U mag het netwerk noch de Services van SystemDeveloper.NL / 64Bits Webhosting gebruiken voor onwettige, beledigende of onverantwoorde handelingen dan wel voor het bevorderen of stimuleren daarvan. Het betreft de volgende onderdelen, echter heeft SystemDeveloper.NL / 64Bits Webhosting altijd het recht om bepaalde, niet genoemde, activiteiten als 'Misbruik' te bestempelen.

 • Activiteiten of gedragingen waarvan kan worden aangenomen dat zij een schending van de geldende wetgeving, codes of regels vormen, zoals wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy en met betrekking tot ongevraagde commerciële elektronische berichten.
 • Gebruik van een autorisatiegegevens of systemen zonder de goedkeuring van de eigenaar.
 • Ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofd gebruik van gegevens, systemen of netwerken, met inbegrip van elke poging tot het uitproberen, verkennen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of het schenden van veiligheidsmaatregelen of verificatiemaatregelen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het systeem of netwerk.
 • Monitoren van gegevens of verkeer op netwerken of systemen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het systeem of netwerk.
 • Intentioneel, willens en wetens of roekeloos een virus of andere besmettende code in het systeem invoeren.
 • Het verzamelen of gebruiken van informatie, inclusief e-mailadressen, beeldschermnamen of andere identificatiemiddelen, door misleiding (met inbegrip van, o.a. phishing, Internet scamming, het stelen van wachtwoorden, spidering en harvesting).
 • Gebruik maken van valse, misleidende of bedrieglijke TCP-IP packet header-gegevens in de digitale communicatie.
 • Verspreiden van software die heimelijk informatie over een gebruiker verzamelt of verzendt.
 • Gedragingen die vermoedelijk zullen leiden tot wraakacties ten opzichte van het netwerk of de website van SystemDeveloper.NL / 64Bits Webhosting dan wel tegen werknemers, functionarissen of andere vertegenwoordigers van SystemDeveloper.NL / 64Bits Webhosting, met inbegrip van enige vorm van gedrag die ertoe leidt dat een server het doelwit wordt van een weigering van diensten (DoS/DDoS) aanval
 • Activiteiten bedoeld om identiteit of contactinformatie achter te houden of te verhullen, inclusief de weglating, het wissen, vervalsen of geven van een verkeerde voorstelling van transmissie- of identificatie-informatie, zoals retour e-mail- en IP-adressen.
 • Bemoeienis met de diensten die worden geleverd aan gebruikers van het SystemDeveloper.NL / 64Bits Webhosting netwerk dan wel een ander netwerk, met inbegrip zonder beperking van mail bombing, flooding, moedwillige pogingen tot overbelasting van een systeem en broadcastaanvallen
 • Handelingen die direct of indirect resulteren in de vermelding van onze IP-ruimte op een misbruik-database (zoals o.a. Spamhaus).
 • Handelingen die anderszins illegaal zijn of gedrag uitlokken dat illegaal is krachtens de wetgeving die op u of SystemDeveloper.NL / 64Bits Webhosting van toepassing is

Aanstootgevende content

Het is niet toegestaan op of via onze diensten en services content te publiceren, versturen of op te slaan waarvan wij in alle redelijkheid vinden dat:

 • deze kinderpornografie dan wel seks met dieren dan wel andere niet-consensuele seksuele handelingen omvat, uitbeeldt, bevordert, stimuleert of ermee verband houdt of anderszins personen jonger dan 18 jaar onwettig exploiteert.
 • die excessief gewelddadig is, tot geweld aanzet, met geweld dreigt of pesterige content dan wel haatzaaiende uitlatingen bevat, die de veiligheid of gezondheid van personen in gevaar brengt of een gevaar vormt voor de openbare veiligheid of de volksgezondheid, de openbare orde in gevaar brengt of een onderzoek door rechthandhavingsinstanties belemmert.
 • die onrechtvaardig of misleidend is krachtens de wetten ter bescherming van de consument in een rechtsgebied, met inbegrip van kettingbrieven en piramideschema's.
 • die smaad / laster inhoudt of de privacy van een individu aantast
 • die anderszins kwaadaardig, frauduleus of moreel weerzinwekkend is.

Risicovol gebruik

U mag de Diensten niet in een situatie gebruiken waarin storing van of fouten in de Diensten tot de dood of ernstig lichamelijk letsel van personen zouden kunnen leiden of tot fysieke schade of schade aan het milieu. Zo mag u de Diensten niet gebruiken of de Diensten door een andere persoon laten gebruiken in relatie tot luchtvaartuigen of andere middelen van grootschalig personenvervoer of nucleaire of chemische faciliteiten.

Testen van de kwetsbaarheid

U mag de kwetsbaarheid van een SystemDeveloper.NL / 64Bits Webhosting -systeem of -netwerk niet uitproberen, verkennen, penetreren of testen. Evenmin is het u toegestaan om via passieve of invasieve methodes de veiligheids- en verificatiemaatregelen van SystemDeveloper.NL / 64Bits Webhosting te schenden. Daarnaast mag u deze testen niet op uw eigen vps, server of webshostingpakket uitvoeren zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van SystemDeveloper.NL / 64Bits Webhosting.

Voorschriften voor e-mail

U dient de wet- en regelgeving in uw rechtsgebied inzake bulk of commerciële e-mail na te leven. Voorts dient uw bulk en commerciële e-mail aan de hierna volgende vereisten te voldoen:

 • U dient een privacybeleid te vermelden voor elk domein dat met de mailing wordt geassocieerd.
 • U dient over de middelen te beschikken om anonieme klachten te traceren.
 • U mag op geen enkele wijze de afkomst van uw e-mail verbergen.
 • U dient een e-mailadres te vermelden (zoals abuse@yourdomain.com) voor klachten op een in het oog springende plek op elke website die met de e-mail wordt geassocieerd, en u dient snel te reageren op berichten die op dit adres zijn ontvangen.
 • De beoogde ontvangers hebben hun toestemming verleend om e-mail te ontvangen via een bevestiging, zoals een registratieprocedure en u kunt het bewijs van deze goedkeuring binnen 72 uur na ontvangst van een verzoek van de ontvanger of SystemDeveloper.NL / 64Bits Webhosting leveren.
 • U dient redelijke maatregelen te nemen om te garanderen dat de persoon die toestemming geeft de eigenaar is van het e-mailadres waarvoor de toestemming is verleend.
 • U dient het e-mailadres van de ontvanger in de hoofdtekst van het bericht of in de "TO/AAN" –regel van de e-mail te vermelden.
 • U dient gevolg te geven aan de wens van ontvangers de toestemming in te trekken en de ontvangers hiervan op de hoogte te stellen.

Dit beleid is van toepassing op berichten die worden gestuurd met gebruik van de Diensten of op berichten die vanuit een netwerk worden verzonden door u of door iemand die dit namens u doet waarbij de ontvanger direct of indirect naar een site of e-mail wordt verwezen dat via de Diensten wordt gehost. Bovendien mag u geen gebruik maken van e-maildiensten van derden die niet dezelfde procedures volgen voor al hun klanten. Deze eisen gelden op dezelfde wijze voor distributielijsten die door derden zijn opgesteld als voor distributielijsten die door uzelf worden opgesteld.